श्रीगुरुचरिञ.

धर्माचे पालन व आचरण करणे…. अवधूत सांप्रदाय आचरण करणे…