सटीप श्रीदासबोध या ७५० पानी ग्रंथासाठी बाबांनी दिलेले आशीर्वचन
सटीप श्रीदासबोध या ७५० पानी ग्रंथासाठी बाबांनी दिलेले आशीर्वचन